京都小记

DSC 4777

DSC 4778

DSC 4790

DSC 4796

DSC 4804

DSC 4809

DSC 4838

DSC 4835

DSC 4853

DSC 4905

DSC 4932

DSC 4937

DSC 4964

DSC 4966

DSC 4971

DSC 4978

DSC 4990

DSC 5001

DSC 5010

DSC 5019

DSC 5040

DSC 5028

DSC 5147

DSC 5154

DSC 5144

DSC 5137

DSC 5195

DSC 5197

DSC 5254

DSC 5255

DSC 5375

DSC 5382

DSC 5423

DSC 5425

DSC 5467

DSC 5476

DSC 5484

DSC 5495

DSC 5509

DSC 5515

DSC 5525

DSC 5546

DSC 5577

DSC 5567

DSC 5590

DSC 5603

MD:Guo Yifei,Baobao

Photos:linlinxing

info:Nikon DC 35mm 50mm, KYOTO JAPAN,2018.04.21

DSC04812

(linlinxing)

2 Comments

 • Jwli

  hello,linlinxing,你现在还有坚持做极简主义的视频吗?看你YouTube都好久没有更新了。

  • linlinxing

   你好啊。
   博客一直在更新(隔壁的www.linlin.net)。
   最近Youtube有在更新。
   谢谢一直的关注。
   😁

Say Something